Arama
Kuruoğlu Gayrimenkul
Arama

T Harfi İle Başlayan Osmanlıca Tapu Terimleri Sözlüğü

 

T Harfi İle Başlayan Osmanlıca Tapu Terimleri Sözlüğü

 

~~T~~ Harfi ile Başlayan Osmanlıca Tapu Terimleri Sözlüğü

 

~~T~~

 

Tahcîr : Arazinin çevresinde başkaları tarafından el konulmaması için taş ve benzeri şeyler koymak demektir.

Tahtânî : Binanın alt kısmı.

Tahte′l-arz : Yer altı.

Tahvîl : Değiştirme.

Tahrîr : Yazma.

Takdîr-i bedel : Bir gayrimenkul malın emsaline göre bedelini takdir etme.

Tapu Temessükü : Tapu memurları tarafından eski tarihlerde verilen senet.

Tarîk : Yol.

Tarîk-i âmm : Geniş yol, cadde, genel yol, kamuya ait yol.

Tarîk-i hâs : Bir veya birkaç eve mahsus çıkmaz sokak, özel yol.

Tarafeyn : Taraflar Tasdikli Yoklama Defteri: Yoklama memurları, ihtiyar heyetleri ve idare kurullarınca tasdik edilmiş defter.

Tasdikli yoklama defteri : Yoklama memurları, ihtiyar heyetleri ve idare kurullarınca tasdik edilmiş defter.

Tasdiksiz yoklama defteri : İl ve ilçe idare heyetlerinin tasdikinden geçmemiş, tahakkuk ettirilen tapu harçları tahsil yönüne gidilmemiş ve Defterhane’ye gönderilmemiş yoklama esas defterleridir.  Hukuki kıymeti yoktur. Ancak isbat vesikası mahiyetindedir.

Tashîh : Düzeltmek.

Tebâdül : Değişme.

Teb'a-i Devlet-i Aliyye : Osmanlı Devletine bağlı, tabi.

Tedâvül : Tapu kayıtları tesis edildikten sonra alım, satım, ifraz, intikal gibi sebeplerden dolayı şahıslar arasında gelen değişiklikler.

Tefvîz : Para mukabilinde hükümet tarafından verilen veya satılan bir hak mukabilinde hükümet tarafından verilen.

Tehcîr : Göç ettirmek.

Temâdi : Birbirinin devamı, devam etmek.

Temlîk : Mülk olarak vermek, mülkiyeti bir bedel karşılığında başka birine nakletmek.

Temellük : Mülk edinmek.

Temessük : Eski hukukta borç senedi ya da Has, timar ve zeamet sahipleri ile  mütevelliler tarafından verilen, miri ve vakıf arazide tasarruf yetkisini bildiren belge.

Terkîn : Silme (kayıttan düşürme).

Teselsül : Zincirleme

Tevliyet : Vakıf malları üzerinde kullanma yetkisi, vakıf işine bakma görevi. Bu görev sahiplerine mütevelli denir.

Tezyîd : Artırma.

Tevsîk : Vesikalandırma, sağlamlaştırma, yazılı hale getirme.

Tekye : İbadet ve ders için toplanılan yer.

Tûl : Uzunluk.

Tûlen : Uzunluğu.

Tüs‘ : 1/9.

 
Bu sayfa 05.07.2020 tarihinde ve 03:12 saatinde güncellenmiştir.